آشنایی با اتوماتاي یادگیر سلولی

  • نام فایل:asd_article.zip
  • تاریخ ارسال:شنبه 8/6/1393 12:40
  • حجم فایل:175KB
  • دانلود شده:694
  • توضیحات
    ارسالی از:: عاطفه طولابی چکیده اتوماتاي سلولی در حقیقت سیستم هاي دینامیکی گسسته اي هستند که رفتارشان کاملاً بر اساس ارتباط محلی استوار است. cellular structures, اتوماتاي سلولی چندین بار و هر بار تحت نام مختلفی نسبت به سایرین ابداع شده است. نامهایی نظیر iteration arrays و homogeneous structures, tessellation automata tessellation structures از جمله نامهایی هستند که اتوماتاي سلولی با آنها معرفی شده است. اتوماتاي سلولی شبکه اي است از سایتها که هر کدام می تواند قرار دارد. در (Finite State Automaton) حالت (وضعیت) داشته باشد. در هر سایت یک اتوماتا با حالات محدود k نوشتن قوانین اتوماتاي سلولی، مشخص می کنیم که هر سلول چگونه از برخی از سلولهاي همسایه خود اثر می پذیرد. یک سلول را همسایه سلول دیگر گوئیم هر گاه که قادر باشد آنرا در یک مرحله و براساس قانون تحت تاثیر قرار دهد. براي سلولهاي واقع در مرزها می توان سلولهاي واقع در مرز(هاي) مقابل را بعنوان همسایه در نظرگرفت. (CLA) کلمات کلیدي:آتاماتاي یادگیر،آتاماتاي سلولی، اتوماتاي یادگیر سلولی
  • دانلود فایل